Algemene voorwaarden Rebecca ter Mors

Algemene Voorwaarden Rebecca ter Mors

Een fijne samenwerking staat of valt bij goede afspraken. Daarom deze voorwaarden om vooraf duidelijkheid te creëren voor een goede samenwerking.

Artikel 1 Definities

1.1 Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

1.2 Opdracht
Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan Rebecca ter Mors om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

1.3 Werkzaamheden
Onder werkzaamheden wordt verstaan al het geen Rebecca ter Mors ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens belangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

1.4 Offerte
Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

1.5 Digitale producten
Onder digitale producten wordt verstaan de digitale producten die Rebecca ter Mors aanbiedt op haar website. Zoals een e-book.

Artikel 2 Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Rebecca ter Mors gesloten overeenkomsten. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door Rebecca ter Mors schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

2.2 Offertes en opdrachten
Offertes zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen geen wijzigingen ondergaan zolang de geldigheid strekt en overeenkomt met de reeds gestelde wensen en eisen. Bij meerwerk wordt altijd eerst een opdracht en prijsherziening overeengekomen alvorens aanvang van de meer-werkzaamheden. De aangeboden/gepresenteerde offerte voorstellen zijn steeds vrijblijvend en kunnen in eerste instantie slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aangeboden offerte wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien de wederpartij de offerte niet binnen aangegeven termijn accepteert dan wel duidelijke interesse voor het aangebodene heeft getoond.

2.3 Prijzen
Standaard zijn alle prijzen exclusief BTW en reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in een offerte of opdracht overeenkomst. Rebecca ter Mors is gerechtigd haar prijzen voor lopende overeenkomsten jaarlijks te verhogen naar redelijkheid, met een maximum van 10%.

2.4 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Rebecca ter Mors een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken binden Rebecca ter Mors pas nadat deze schriftelijk door Rebecca ter Mors zijn bevestigd.

2.5 Eenzijdig wijzigingsbeding
Rebecca ter Mors is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijziging. In dat geval zal Rebecca ter Mors de opdrachtgever tijdig via de mail op te hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal ten minste een maand zitten.

Artikel 3. Annulering, verplaatsing en No show

3.1 Opzegging door Rebecca ter Mors
Rebecca ter Mors heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevraagd.

3.2 Mooi weer boekingen
Overeengekomen ‘mooi weer’ opdrachten voor Rebecca ter Mors zijn tot 48 uur vóór uitvoering kosteloos te verplaatsen naar een andere dag en/of tijdstip tot 6 maanden na opdracht bevestiging. Na 48 uur geldt er geen verplaatsingsrecht meer en is de overeengekomen opdracht bindend.

3.3 No show policy
Voor opdrachten aan Rebecca ter Mors geldt een No show policy: Indien de opdrachtgever niet conform overeenkomst aanwezig is op de door hem/haar gekozen locatie en/of tijdstip, dan geldt een no show fee van 100% van het offertebedrag.

3.4 Annulering
Indien de opdrachtgever overeengekomen opdracht voor Rebecca ter Mors wenst te annuleren, dan geldt dat dit in meer dan 48 uur vóór aanvang van de opdracht dient te gebeuren. In dat geval zijn er geen kosten verbonden aan de annulering. Voor annulering tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium, de bureaucommissie en administratiekosten met een minimum van € 25,- verschuldigd. Voor annulering van de opdrachtgever binnen 24 uur is opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium en alle additionele kosten verschuldigd.

Artikel 4 De uitvoering van de overeenkomst

4.1 Uitvoering opdracht
Rebecca ter Mors zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Rebecca ter Mors de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdig en juist overeengekomen opdracht door Rebecca ter Mors mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig ter beschikking stellen van alle relevante en volledige informatie. Bij niet nakomen van de hiervoor genoemde verplichtingen door de opdrachtgever is Rebecca ter Mors gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, onverminderd de verplichtingen van opdrachtgever.

4.3 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste geschreven- en of visuele concepten, scripts, modellen, prototypes of het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Rebecca ter Mors en de producent dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

4.4 Termijn van levering
Een door Rebecca ter Mors opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft een indicatieve strekking.

4.5 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Rebecca ter Mors te worden meegedeeld. Na het verstrijken van genoemde termijn vervalt elke aansprakelijkheid van Rebecca ter Mors ter zake.

Artikel 5 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

5.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder, maar niet uitsluitend, het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan Rebecca ter Mors. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie of enige andere handeling, dan is uitsluitend Rebecca ter Mors daartoe bevoegd.

5.2 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Rebecca ter Mors te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Rebecca ter Mors in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

5.3 Eigendom bij Rebecca ter Mors
De in het kader van de opdracht door Rebecca ter Mors tot stand gebrachte geschreven- en of visuele concepten, scripts, tekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, programmatuur en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Rebecca ter Mors, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. De opdrachtgever of derden dienen deze materialen en/of bestanden, onverwijld op eerste verzoek en steeds uiterlijk bij einde overeenkomst te retourneren.

Artikel 6 Gebruik en licentie

6.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Rebecca ter Mors verkrijgt hij een non exclusieve licentie tot het gebruik van het concept voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het concept, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.

6.2 Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Rebecca ter Mors veranderingen in de voorlopige of definitieve concepten aan te brengen.

6.3 Eigen promotie
Rebecca ter Mors heeft de vrijheid om het concept/eindresultaat van het werk te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie en daarmee op te nemen in haar eigen openbare portfolio.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betalingsverplichting
Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Rebecca ter Mors nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Rebecca ter Mors gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien Rebecca ter Mors als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 750,-.

7.2 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.3 Deelfactuur en voorschot
Het is Rebecca ter Mors gerechtigd om een deelbetaling van 50% van de offerte waarde te vragen indien de overeengekomen opdracht meer dan €200,- in absolute waarde bedraagt. Een deelbetaling voorstel wordt altijd kenbaar gemaakt middels een offerte voorstel.

Artikel 8 Opzegging en ontbinding overeenkomst

8.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen. Het is Rebecca ter Mors gerechtigd om deze gemaakte kosten te bepalen aan de hand van de al verrichte werkzaamheden.

8.2 Ontbinding overeenkomst door Rebecca ter Mors
Indien de overeenkomst door Rebecca ter Mors wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Rebecca ter Mors redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. Het is Rebecca ter Mors gerechtigd om de gemaakte kosten te bepalen aan de hand van de al verrichte werkzaamheden.

8.3 Faillissement
Zowel Rebecca ter Mors als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij dan wel indien de opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten op enige andere wijze beëindigt.

8.4 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde concepten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 9 Vrijwaringen

9.1 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik concept
De opdrachtgever vrijwaart Rebecca ter Mors of door Rebecca ter Mors bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.2 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart Rebecca ter Mors voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid
Rebecca ter Mors kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet ter beschikking stellen van alle relevante, volledige, deugdelijke, duidelijke, gevraagde en ongevraagde informatie, gegevens of materialen.

c. fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

e. fouten in het concept of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 3.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

10.2 Beperking aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

10.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 6 maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.4 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Rebecca ter Mors is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

10.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Rebecca ter Mors jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. Rebecca ter Mors heeft het recht om alle opname materialen te mogen bewaren en op te nemen in het openbare Rebecca ter Mors portfolio tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11 Digitale producten

11.1 Voor de digitale producten die worden aangeboden door Rebecca ter Mors, zoals een e-book, geldt dat alle aankopen definitief zijn. Annuleren en/of retourneren is niet mogelijk.

11.2 Het is niet toegestaan de inhoud van digitale producten, zoals een e-book,  te kopiëren of delen. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en alleen voor persoonlijk gebruik. 

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Rebecca ter Mors gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

12.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

12.3 Opschriften
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

12.4 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Rebecca ter Mors en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Rebecca ter Mors en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Rebecca ter Mors is gevestigd, tenzij Rebecca ter Mors er voor kiest het geschil bij een andere rechter aanhangig te maken.

Bijgewerkt in September 2022, namens Rebecca ter Mors
Rebecca van Dijk

Typefouten voorbehouden.